Nieuws

Tijdelijke wijziging rijksinkoopbeleid 2 juni van start

2 juni 2014

Vanaf vandaag geldt een aangepast rijksinkoopbeleid voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. De komende twee jaar kan hout worden ingekocht indien kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer zoals die zijn vastgelegd in TPAS. 

Met het duurzaam inkoopbeleid wil de overheid de marktvraag naar aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in Nederland stimuleren, om zo bij te dragen aan duurzaam bosbeheer in houtproducerende landen. Vooral in tropische gebieden blijft ontbossing een groot probleem. Alleen als er voldoende vraag is naar duurzaam geproduceerd hout blijft het voor boseigenaren aantrekkelijk om het bos in stand te houden. Zodra de commerciele waarde van hout afneemt is de kans groter dat het bos plaats moet maken voor veeteelt of plantages. 

In de praktijk blijkt dat er in sommige houtproducerende landen grote vooruitgang wordt geboekt, maar dat het hout nog niet voldoet aan alle duurzaamheidscriteria. Hout uit deze landen mag niet worden gebruikt in Nederland. Een ongewenst effect daarvan is dat de inspanningen die al wél gedaan zijn niet worden beloond. Om een positief signaal over de gemaakte vorderingen uit te zenden heeft de Nederlandse overheid besloten om hout dat in belangrijke mate voldoet aan de duurzaamheidscriteria tijdelijk (2 jaar) toe te laten  tot inkopen en aanbestedingen van de rijksoverheid. 

Meer informatie kunt u lezen in deze publicatie in de Staatscourant. 

Inkoopcriteria op enkele punten gewijzigd

17 april 2014

De Nederlandse Inkoopcriteria voor Hout zijn op enkele punten gewijzigd om deze in lijn te brengen met de tekst van de EU Houtverordening (EUTR). De EUTR – die vanaf 3 maart 2013 rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten - verbiedt het op de Europese markt brengen van illegaal gekapt hout en houtproducten die het resultaat zijn van illegale kap. Aangezien legaliteit al een belangrijk principe was van de Nederlandse Inkoopcriteria, hebben de recente wijzigingen geen invloed op het ambitieniveau van de Nederlandse Inkoopcriteria.

Status MTCS in het rijksinkoopbeleid

17 april 2014

Het kabinet wil duurzaam bosbeheer stimuleren. Daarom accepteert staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu het Maleisische certificatiesysteem voor duurzaam hout MTCS (Malaysian Timber Certification Scheme) voor twee jaar in het rijksinkoopbeleid. Volgens de staatssecretaris stimuleert zo’n positieve prikkel Maleisië méér om op korte termijn geheel aan de criteria voor duurzaam hout te voldoen dan voortdurende uitsluiting. Deze tijdelijke acceptatie vergt een aanpassing van de voorschriften in inkoopdocumenten die overheidsinkopers gebruiken. Overheidsinkopers zullen hierover worden geïnformeerd. Tot die aanpassing is doorgevoerd, geldt voor het rijksinkoopbeleid inzake hout de huidige situatie: acceptatie van de certificatiesystemen FSC en PEFC internationaal, met uitzondering van MTCS.

Meer informatie
In diverse brieven aan de Tweede Kamer licht het kabinet zijn voornemen toe om MTCS voor twee jaar toe te laten tot het rijksinkoopbeleid, op voorwaarde dat het certificatiesysteem binnen twee jaar volledig voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam hout. Meest recente brief (19 februari 2014): Kamerbrief reactie op bericht 'Keurmerk hout problematisch' over Maleisisch hout.

‹ Vorige 1 2 3 4