Nieuws

Kabinet erkent duurzaam keurmerk Maleisisch hout

22 december 2016

Het kabinet erkent definitief het Maleisische duurzaam houtcertificaat MTCS. Door deze erkenning stimuleert de overheid het behoud en duurzaam beheer van de bossen in Maleisië. In het rapport van de Inkoop Commissie Hout (TPAC) staat dat MTCS-hout voldoet aan de duurzaamheidseisen die het Rijk stelt in haar duurzaam inkoopbeleid. Bij de inkoop van hout kan het keurmerk MTCS net als de keurmerken FSC en PEFC gebruikt worden als bewijs voor duurzaam bosbeheer.

Volgens Staatsecretaris Dijksma heeft MTCS laten zien dat ze aan alle eisen voldoen om erkend te worden.

Certificering maakt het mogelijk dat de eigenaren van een bos geld verdienen door bos te behouden, in plaats van het bos te kappen en om te zetten in andere vormen van landgebruik. Om voor certificering in aanmerking te komen, moet de manier waarop het hout geoogst wordt aan veel regels voldoen. Deze regels hebben betrekking op sociale, economische en milieuaspecten.

Als hout geoogst en verhandeld wordt volgens de regels van een certificaat, wordt de schade aan het bos tot een minimum beperkt, wordt er ruimte gecreëerd voor behoud van biodiversiteit en worden de belangen van inheemse volken respectvol betrokken. Uit het rapport van TPAC blijkt dat MTCS aan de Nederlandse duurzaamheidsvoorwaarden voldoet en daarmee net als in de andere EU-lidstaten als duurzaam wordt aangemerkt.

Lees het gehele bericht via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/22/kabinet-erkent-duurzaam-keurmerk-maleisisch-hout

Interim beleid duurzaam hout verlengd met 6 maanden

7 juni 2016

De aanpassing van het rijksinkoopbeleid voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt per 2 juni 2016 verlengd met een half jaar. Ook de komende zes maanden kan hout worden ingekocht indien kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer zoals die zijn vastgelegd in TPAS.

​Met het duurzaam inkoopbeleid wil de overheid de marktvraag naar aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in Nederland stimuleren, om zo bij te dragen aan duurzaam bosbeheer in houtproducerende landen. Vooral in tropische gebieden blijft ontbossing een groot probleem. Alleen als er voldoende vraag is naar duurzaam geproduceerd hout blijft het voor boseigenaren aantrekkelijk om het bos in stand te houden. Zodra de commerciele waarde van hout afneemt is de kans groter dat het bos plaats moet maken voor veeteelt of plantages.

In de praktijk blijkt dat er in sommige houtproducerende landen grote vooruitgang wordt geboekt, maar dat het hout nog niet voldoet aan alle duurzaamheidscriteria. Hout uit deze landen mag niet worden gebruikt in Nederland. Een ongewenst effect daarvan is dat de inspanningen die al wél gedaan zijn niet worden beloond. Om een positief signaal over de gemaakte vorderingen uit te zenden heeft de Nederlandse overheid op 2 juni 2014 besloten om hout dat in belangrijke mate voldoet aan de duurzaamheidscriteria tijdelijk (2 jaar) toe te laten tot inkopen en aanbestedingen van de rijksoverheid. Het blijft echter lastig voor houtproducerende landen om aan te tonen dat het door hun geproduceerde hout volledig voldoet alle duurzaamheidscriteria die gesteld worden in het kader van het Nederlandse rijksinkoopbeleid.

Het interim-beleid wordt daarom nu met een half jaar verlengd, zodat er meer tijd is voor certificeringsystemen om de toetsingen af te ronden, waarmee kan worden vastgesteld dat met die systemen duurzaam hout is gewaarborgd en wordt aangetoond.

Meer informatie kunt u lezen in deze publicatie in de Staatscourant. ​

Conferentie 'Real impact through timber purchasing policies'

23 mei 2016


Op 23 juni vindt de conferentie 'Real impact through timber purchasing policies' plaats van 09.00 tot 18.30 uur te Rotterdam. Doel van de bijeenkomst is om het Europese duurzame inkoopbeleid naar een hoger plan te helpen tillen. Europese belanghebbenden bij duurzame houtinkoop uit de private en publieke sector, afgevaardigden van non-profitorganisaties en onderzoeksinstituten komen samen om uitdagingen te bediscussiëren, ervaringen uit de praktijk en tips met elkaar te delen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om te netwerken met kopers en leveranciers van duurzaam geproduceerd hout. Tijdens de lezingen wordt ingegaan op de bijdrage van duurzame houtproductie aan duurzaam bosbeheer, het opstellen van duurzaam inkoopbeleid en de implementatie daarvan, ontwikkelingen van EU-beleid en FLEGT, financiële instrumenten om gebruik van duurzaam (tropisch) hout te stimuleren en succesvoorbeelden uit de praktijk, zoals het marktaandeel van duurzaam geproduceerd hout in Nederland. Deelname is gratis, registratie is wel vereist. Ga voor meer informatie en registratie naar http://www.europeansttc.com/23-june-2016-conference/

1 2 3 4 Volgende ›