Papier

Papier van duurzaam geproduceerd hout

Iedere dag gaan er bijna ongemerkt stapels papier en karton door onze handen. In Nederland gebruiken we per jaar ongeveer 200 kilo papier en karton per persoon. Voor de productie van al dat papier en karton worden zowel nieuwe als gerecyclede vezels gebruikt. Hout is de belangrijkste grondstof voor nieuwe vezels en is daarmee één van de belangrijke grondstoffen voor de papier- en kartonsector. Producenten en consumenten van papier en karton (producten) kunnen daarmee een belangrijke rol vervullen in bosbehoud en duurzaam bosbeheer wereldwijd. Voor het voortbestaan van de bossen is het immers van groot belang dat de houtvezels afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen

Inkopen duurzaam papier 

Bij het inkopen van papier en papierproducten zijn naast de herkomst van de houtvezel ook andere milieufactoren van belang. Die worden gevat in verschillende milieukeurmerken.

In de aanbestedingseisen / offerteaanvraag moet duidelijk vermeld staan dat het geleverde papier een certificaat voor duurzaam bosbeheer moet hebben. Er zijn op de Nederlandse markt twee certificeringssystemen voor duurzaam bosbeheer actief: FSC en PEFC. Zowel FSC als PEFC hebben een ´recycled label´, voor papier grotendeels gemaakt van ´post-consumer´ gerecycled materiaal. Beide systemen voor duurzaam bosbeheer worden binnen het Nederlands inkoopbeleid geaccepteerd als bewijs dat het gebruikte hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd is. Om te zorgen dat er papier met een certificaat voor duurzaam bosbeheer geleverd wordt kan gebruik worden gemaakt van  bepalingen in offertes. 

Als een bedrijf dat eigenaar wordt van papierproducten met een certificaat voor duurzaam bosbeheer deze na bewerking (zoals drukken) ook weer wil verkopen met een certificaat voor duurzaam bosbeheer, dan moet dat bedrijf een ´Chain-of-Custody´ (CoC) certificaat hebben. Dit betekent dat drukwerk met de claim dat de gebruikte houtvezels in het papier afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd (FSC- of PEFC-gecertificeerd) bos, alleen verkregen kunnen worden bij een bedrijf met een FSC- of PEFC CoC-certificaat. Een overzicht van CoC-gecertificeerde drukkers is te vinden op de website van FSC of PEFC.

Milieukeurmerken voor papier

Bij het inkopen van duurzaam geproduceerd papier is niet alleen de herkomst van het vezelmateriaal van belang, er wordt ook gekeken naar het gebruik van ongewenste stoffen, emissies naar water en lucht, energiegebruik en CO2-uitstoot. Er zijn in Europa enkele milieukeurmerken voor kantoorpapier (kopieer- en printpapier) die deze zaken afwegen. De drie bekendste zijn het EU Ecolabel, Nordic Swan en het Blaue Engel keurmerk. Het Blaue Engel keurmerk richt zich alleen op 100% gerecyclede papier, de andere twee keurmerken richten zich zowel op de inzet van gerecyclede vezels als nieuwe vezels. Deze keurmerken op papier of drukwerk garanderen echter niet automatisch dat het papier ook gemaakt is van houtvezels uit gecertificeerde bossen. Daarom is het stellen van eisen aan de herkomst van de vezels van belang. Meer informatie over verschillende keurmerken die worden gebruikt voor papier en verpakkingen vindt u op de website http://www.papierenkarton.nl/keurmerken/.

Om het duurzaam inkoopbeleid voor papier handen en voeten te geven heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor verschillende productgroepen criteriadocumenten ontwikkeld, deze zijn gebaseerd op de duurzaamheidseisen van het EU Ecolabel. In het algemeen kan gesteld worden dat producten met het Nordic Swan-keurmerk ook voldoen aan het EU Ecolabel en daarmee aan de eisen in de criteriadocumenten. Producten met het Blaue Engel-keurmerk voldoen niet automatisch aan de geformuleerde criteria door RVO. De criteriadocumenten voor papier zijn hier te vinden.